Thứ tư, 19/06/2019

Những chặng đường lịch sử của UBĐKCGVN trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đại đoàn kết dân tộc

Cập nhật lúc 14:42 21/09/2018
Ngay từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, chỉ sau một ngày công bố bản Tuyên ngôn Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ ra tuyên bố về tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết.
Ngay từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, chỉ sau một ngày công bố bản Tuyên ngôn Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ ra tuyên bố về tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết. Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo và biên soạn đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân. Ngày 14/6/1945 sắc lệnh số 234/SL về Tôn giáo được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký đã cụ thể hóa quyền tự do tôn giáo và đoàn kết dân tộc. Đó là chính sách nhất quán, thể hiện tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phá hoại thành quả cách mạng, chia rẽ đồng bào các tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ đó đến nay, trải qua các thời kỳ lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo và tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Qua thực tiễn cách mạng Việt nam trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của cả dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 đến nay đã khẳng định tư tưởng đó có tầm quan trọng chiến lược, là đường lối đúng đắn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng đã minh chứng hùng hồn sức mạnh vĩ đại từ tinh thần yêu nước và đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào Công giáo Việt Nam trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong thời đại ngày nay, mặc dù tình hình đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, những khó khăn trở ngại cùng với những thách thức mới trước những nguy cơ và vận hội mới càng cho thấy ý nghĩa lớn lao của việc phát huy tinh thần thi đua yêu nước và tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân, nhất là trong đồng bào Công giáo cả nước, hòa hợp thành khối thống nhất, hướng về tương lai, nhằm giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phấn đấu sớm thoát nghèo nàn, lạc hậu, tiến đến dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng vốn có lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống kiên cường bất khuất trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc. Thực tế cho thấy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trở ngại trên con đường đồng hành cùng dân tộc, nhưng người Công giáo Việt Nam đã có mặt rất sớm từ những năm tháng đấu tranh lâu dài chống thực dân Pháp, cũng như trong suốt quá trình 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cách mạng tháng Tám thành công là cơ hội cho người Công giáo tham gia vào các hoạt động xã hội, biểu thị lòng yêu nước của mình. Thực tế cho thấy, trong những ngày cách mạng toàn dân đứng lên dành chính quyền ở Hà Nội cũng như ở Huế hay ở Sài Gòn và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã có mặt đông đảo các vị linh mục, chủng sinh, nam nữ tu sỹ trong các dòng tu và bà con giáo dân xuống đường hòa cùng dòng người hát vang bài ca cách mạng, ủng hộ chính quyền mới, thể hiện lòng yêu nước và ý chí quyết tâm đồng hành cùng dân tộc bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. 

Trong những ngày đầu tiên toàn quốc bước vào cuộc kháng chiến khi thực dân Pháp nổ sủng hòng đánh chiếm Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ ngày 23/9/1945, người Công giáo cả nước đã kề vai sát cánh cùng với toàn thể dân tộc đứng lên chống giặc ngoại xâm giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc. Đây cũng là một thử thách mới đối với người Công giáo Việt Nam yêu nước. Chúng đã hoàn toàn sai lầm khi thực hiện âm mưu chiến lược chia rẽ. Trong thực tế quân Pháp đã bị nhân dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo, đoàn kết một lòng đứng lên đánh trả quyết liệt. Tham gia vào đội quân cách mạng trong các phong trào thi đua yêu nước, chống giặc ngoại xâm không chỉ có giáo dân mà còn có nhiều vị linh mục trong các giáo phận lúc bấy giờ đã cùng với mọi giới đồng bào trực tiếp tham gia kháng chiến và sau này từ phong trào cách mạng đã trở thành những nhân sỹ nòng cốt trong quá trình thành lập các tổ chức yêu nước đầu tiên của người Công giáo như: “Hội Công giáo kháng chiến Nam Bộ” tại liên khu IV, liên khu V, “Hội Công giáo kháng chiến khu Việt Bắc” và “Ủy ban Liên lạc Công giáo khu Tả ngạn”. Các tổ chức yêu nước này đã quy tụ được đông đảo người Công giáo yêu nước, tham gia kháng chiến, kiến quốc, kịp thời vạch trần âm mưu lợi dụng tôn giáo của thực dân Pháp, đồng thời tích cực động viên bà con giáo dân tham gia vào các hoạt động kháng chiến, đồng cam cộng khổ với đồng bào các giới giữ vững vùng tự do, ra sức đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến khu Việt Bắc, góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 đã đưa thực dân Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Mặc dù miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoan khó khăn phức tạp trước thực tế một nửa đất nước còn bị quân xâm lược chiếm đóng. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai chà đạp trắng trợn Hiệp định Giơnevơ, thực hiện âm mưu chiến lược chia cắt lâu dài đất nước ta. Các thế lực ngoại xâm đã tìm mọi cách vận động, tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo đồng bào Công giáo đi theo và tin theo chúng; đồng thời tổ chức các chiến dịch đàn áp, ngăn chặn làn sóng cách mạng trong các phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người Công giáo kiên trung, không tin theo lời dụ dỗ, xuyên tạc của kế xấu, vững tin xây dựng quê hương xứ sở, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia vào các tổ chức đoàn thể xã hội, xây dựng cuộc sống mới. 

Từ tình hình khó khăn phức tạp do chính quyền tay sai phản động và đế quốc Mỹ tạo nên cho đồng bào Công giáo miền Bắc đã đặt ra cho phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Việt Nam trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. 

Một trong những yêu cầu và nhiệm vụ chiến lược lúc này là đoàn kết, tập hợp được đông đảo người Công giáo miền Bắc tin theo cách mạng, cùng toàn dân đấu tranh chống lại làm thất bại âm mưu chia rẽ tôn giáo của Mỹ - Diệm, đòi thực hiện Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam. Để đoàn kết, tập hợp được đông đảo người Công giáo, vận động họ tin tưởng vào chính quyền cách mạng, tích cực tham gia vào các hoạt động trong các phong trào thi đua yêu nước, rất cần có một tổ chức yêu nước riêng của giới Công giáo, là thành viên và hoạt động theo cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Tháng 8/1953, Hội nghị Tôn giáo Toàn quốc được tổ chức tại chiến khu Việt Bắc, môt số nhân sỹ, trí thức yêu nước trong giới Công giáo cùng với các đoàn đại biểu Công giáo đã gặp nhau, trao đổi và đi tới một ý tưởng thống nhất trong việc tích cực vận động, tuyên truyền, phát huy tinh thần yêu nước, tiến tới thành lập một tổ chức yêu nước thống nhất của người Công giáo trong phạm vi toàn quốc. Trong thực tế, từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và công khai lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, các tầng lớp nhân dân nói chung tùy theo tuổi tác, trình độ, giới tính, nghề nghiệp đều được tập hợp trong những đoàn thể riêng. Vì thế, giới Công giáo đã có tổ chức, đoàn thể riêng của mình là các tổ chức yêu nước đầu tiên như: Hội Công giáo kháng chiến Nam Bộ. Tổ chức này ra đời đã tập hợp được đông đảo các linh mục, tu sỹ và giáo dân tham gia cùng các lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp ngay khi Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến. Rồi sau đó, ở đồng bằng Bắc Bộ lần lượt ra đời các tổ chức: Ủy ban Liên lạc Công giáo khu Tả ngạn và Hội Công giáo kháng chiến khu Việt Bắc. Các tổ chức yêu nước này được thành lập đã tập hợp, động viên được đông đảo người Công giáo tham gia kháng chiến, kiến quốc, góp phần cùng toàn dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Theo tinh thần Hội nghị Tôn giáo Toàn quốc năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc; đồng thời xuất phát từ tình hình cấp thiết của nhiệm vụ phong trào Công giáo yêu nước, vào đầu năm 1955, các tổ chức yêu nước của người Công giáo đã tổ chức một Hội nghị thống nhất họp tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã quy tụ 191 đại biểu ưu tú của phong trào, trong đó có 46 linh mục ở các địa phương miền Bắc và ở miền Nam tập kết ra Bắc. Tại Hội nghị này các đại biểu đã thống nhất, đi đến quyết định thành lập một tổ chức yêu nước duy nhất đại diện cho phong trào Công giáo yêu nước ở cả hai miền Nam Bắc, lấy tên gọi là “Ủy ban Liên lạc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc yêu hòa bình”, gọi tắt là “Ủy ban Liên lạc Công giáo Toàn quốc”. Linh mục Vũ Xuân Kỷ được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban. Hội nghị khẳng định: Người Công giáo kính Chúa đồng thời phải là người công dân tha thiết yêu nước và người Công giáo muốn làm sáng danh Chúa phải là người đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc. Xác định hai nhiệm vụ đó không thể tách rời và tương lai việc sống đạo không thể tách rời nền hòa bình, thống nhất của Tổ quốc. Nghị quyết Hội nghị cũng đưa ra được đường hướng sống đạo của người Công giáo theo tinh thần hòa nhập, xây dựng Hội Thánh trong lòng dân tộc, người Công giáo tốt phải là người công dân chu toàn bổn phận với đất nước. Tôn chỉ, mục đích của tổ chức Ủy ban Liên lạc Công giáo Toàn quốc được xác định rõ: Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, có nhiệm vụ trong việc tổ chức, tập hợp, động viên người Công giáo cùng toàn dân nâng cao tình thần yêu nước, đấu tranh củng cố hòa bình, đoàn kết trước âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, mặc dù tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ được xác đinh rõ ràng nhưng ngay sau đó, tổ chức yêu nước Toàn quốc của người Công giáo đã bị các thế lực không có thiện chí tìm nhiều cách chống phá khi các linh mục, giáo dân tham gia sinh hoạt trong tổ chức yêu nước. Vì vậy, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo cũng như các hoạt động của tổ chức yêu nước vào thời điểm này đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo.

Mặc dầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc, ở một số địa phương, tổ chức yêu nước của người Công giáo cũng đã được thành lập, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, làm tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Cùng với tổ chức yêu nước Toàn quốc, thực hiện các nhiệm vụ của phong trào Công giáo yêu nước tại các địa phương. Nhiều Linh mục giáo dân vẫn kiên trung với phong trào yêu nước, kiên định con đường đã lựa chọn là đồng hành với dân tộc, thi đua kính Chúa yêu nước trong tổ chức Ủy ban liên lạc Công giáo. Dưới nhiều hình thức phong phú khác nhau, tổ chức Ủy ban liên lạc Công giáo Toàn quốc đã có những hoạt động tiếp xúc, trao đổi gặp gỡ cá nhân, tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong hoạt động, kịp thời biểu dương, động viên phong trào. Cùng với các hoạt động phong trào trong nước, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của một số tổ chức Ki tô hữu nói chung và tổ chức Công giáo tiến bộ nói riêng trên thế giới đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, Ủy ban liên lạc Công giáo Toàn quốc đã có các hoạt động tố cáo tội ác của Đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại một số nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ; đồng thời trực tiếp cử một số thành viên trong Ủy ban, trong số đó có Linh mục Trần Quang Nghiêm vào Nam trực tiếp tham gia chống Mỹ. 

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng 1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, phong trào thi đua yêu nước và tổ chức yêu nước của người Công giáo Việt Nam cùng với đất nước bước sang một thời kỳ lịch sử mới. Vai trò lịch sử của Ủy ban liên lạc Công giáo trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Công giáo ở các Giáo phận miền Bắc gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động phong trào yêu nước tại các giáo phận miền Nam sau giải phóng. Xuất phát từ thực tế của tình hình phong trào, nên tại thành phố Hồ Chí Minh, do quyết tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, cùng với việc tranh thủ sự ủng hộ của Đức cố Tổng Giám mục Phao lô Nguyễn Văn Bình, một tổ chức yêu nước của đồng bào Công giáo thành phố Hồ Chí Minh sớm được thành lập và đi vào hoạt động với tên gọi Ủy ban vận động Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ra mắt, Ủy ban vận động Công giáo thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để mọi người Công giáo hiểu rằng, đây chỉ là một tổ chức xã hội của người Công giáo, đoàn kết trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc, với mục đích tập hợp, động viên cổ vũ mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội Công giáo phát huy lòng yêu nước, luôn hiệp thông mà không ly khai với Giáo hội, mọi người và mỗi người đều hăng hái góp phần vào lợi ích chung của Tổ quốc, vào hạnh phúc của đồng bào, phù hợp với giới răn yêu thương và tinh thần của Công đồng chung Vatican II. 

Một cơ hội và thuận lợi mới cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo cả nước cũng như cho các hoạt động của tổ chức yêu nước từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là, Hội đồng Giám mục Viêt Nam thống nhất trong cả hai miền Nam Bắc tiến hành tổ chức Đại hội lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội vào năm 1980. Tại Đại hội này, các Giám mục Việt Nam trong Hội đồng Giám mục đã thống nhất ra Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, với nội dung vạch ra đường hướng sống đạo tích cực theo tinh thần “Giáo hội gắn bó với dân tộc” và “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Đây là một đường hướng mà Ủy ban Liên lạc Công giáo ở miền Bắc trước những năm 1975 và Ủy ban vận động Công giáo thành phố Hồ Chí Minh sau giải phóng đã kiên trì thực hiện trong các chương trình hành động trên con đường thi đua kính Chúa yêu nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”. Thực hiện tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước tiến hành tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền rộng rãi tại các địa phương về đường hướng sống đạo đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết rộng rãi mọi người Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công giáo yêu nước Toàn quốc. 

Trước thời cơ và thuận lợi mới của tình hình đất nước vừa kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh lâu dài gian khổ chống Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phỏng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời kỳ đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Giáo hội Công giáo Việt Nam lần đầu tiên có một Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất với đường hướng Mục vụ tích cực của Thư chung 1980, đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo cần có những đổi mới về nội dung cũng như hình thức mới có thể đáp ứng được những đòi hỏi của phong trào. Tổ chức ngọn cờ của phong trào Công giáo yêu nước đại diện trong khối đại đoàn kết dân tộc là Ủy ban Liên lac những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc yêu hòa bình ở miền Bắc trước năm 1975 đến lúc này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và vai trò lịch sử, đòi hỏi cần có một tổ chức thống nhất với tên gọi mới đại diện cho phong trào Công giáo yêu nước của cả hai miền Nam Bắc. 

Sau một thời gian chuẩn bị về tổ chức, nhân sự, nội dung và tổ chức các cuộc Hội nghị trao đổi, thảo luân, tháng 11 năm 1983. Đại hội đại biểu Toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ nhất đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã tổng kết cả quá trình hình thành và phát triển của tổ chức yêu nước và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo cả nước; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện triển khai các hoạt động của phong trào, đặc biệt với mục đích nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đề ra đường hướng, nhiệm vụ cho phong trào Công giáo yêu nước trong tình hình mới của đất nước và Giáo hội. Từ những nhận định xuất phát từ thực tế yêu cầu, nhiệm của phong trào thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải được tập hợp, phát huy hơn nữa khi đất nước bước vào thời kỳ cách mạng mới. Tại Đại hội này, tổ chức Ủy ban Liên lạc những người Công giáo Việt Nam yêu tổ chức yêu hòa bình đã được đổi tên thành Ủy ban Đoàn Kết Công giáo yêu nước Việt Nam. Việc thành lập một tổ chức ngọn cờ đại diện của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo với danh xưng mới là Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam do xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào Công giáo sau khi đất nước đã thống nhất, cũng như đáp ứng lòng mong muốn của người Công giáo cả nước; đồng thời thực hiện chủ trương chuyển đổi nhiệm vụ của Tổ chức từ giải phóng dân tộc sang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi đất nước đã hòa bình, thống nhất. Năm 1990 tên gọi Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam được đổi tên thành Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và tên gọi đó được giữ cho đến ngày nay. 

Một lần nữa, Tôn chỉ, mục đích, vai trò vị trí và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện cho phong trào Công giáo yêu nước trong khối đại đoàn kết dân tộc với tên gọi mới là Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam được xác định rõ trong Điều lệ: Là một tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập để kế tục sự nghiệp các tổ chức tiền thân của phong trào Công giáo yêu nước, nhằm mục đích đoàn kết rộng rãi mọi người Công giáo, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, phấn đấu theo tinh thần Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Cùng với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên khác của Mặt trận thực hiện các nhiệm vụ động viên người Công giáo cùng toàn dân tích cực xây dựng và bảo vệ Tô quốc; góp sức thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc; cảnh giác trước âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, cùng với toàn dân và Ki tô hữu trên thế giới xây dựng và bảo vệ hòa bình dân chủ, tiến bộ xã hội. 

Kể từ đó đến nay, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trải qua 6 nhiệm kỳ Đại hội. Đại hội toàn quốc Những người Công giáo xây dưng vào bảo vệ Tổ quốc bảo vệ hòa bình lần thứ II tổ chức trong các ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 1990. Đại hội đã quy tụ 301 đại biểu đại diện cho phong trào Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó gồm 133 Linh mục, 17 nam nữ tu sỹ và 151 giáo dân. Linh mục Võ Thành Trinh, sau đó là Linh mục Nguyễn Thái Bá được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ II. Đại hội đại biểu Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 30, 31 tháng 12 năm 1997. Đại hội đã quy tụ hơn 350 đại biểu trong đó có 139 Linh mục, 17 nam nữ tu sỹ và 185 giáo dân đại diện cho phong trào Công giáo yêu nước trong cả nước. Tại đại hội này, Linh mục Vương Đình Ái được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ III. Đại hội lần thứ IV Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 2,3 tháng 1 năm 2003. Với chủ đề “Đoàn kết, hiệp thông và đồng hành” Đại hội đã quy tụ 403 đại biểu trong đó có 156 đại biểu là Linh mục, 21 đại biểu là nam nữ tu sỹ, 226 đại biểu là giáo dân. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ IV. Đại hội đại biểu Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V được tổ chức tại Thủ Đô Hà Nội trong các ngày 19, 20 tháng 11năm 2008. Đại hội đã quy tụ 421 đại biểu trong đó có 147 Linh mục, 25 nam nữ tu sỹ và 249 đại biểu là giáo dân. Linh mục Nguyễn Công Danh được đề cử làm Chủ tịch nhiệm kỳ V. Đại hội đại biểu Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 19, 20 tháng 11 năm 2013. Đại hội đã quy tụ hơn 450 đại biểu là các Linh mục nam nữ tu sỹ, giáo dân trong các giáo phận cả nước. Linh mục Nguyễn Công Danh tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI. Cho đến nay, tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả ở 42 tỉnh, thành phố trong cả nước. Khẳng định những đóng góp và thành tích của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, năm 2005 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của tổ chức tiền thân (1955-2005) Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh. 

Mặc dù trải qua nhiều thời kỳ lịch sử phát triển của đất nước, thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng trong mọi hoàn cảnh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam vẫn luôn kiên định với đường hướng đã lựa chọn, luôn xác định là ngọn cờ của phong trào yêu nước trong việc tập hợp, động viên người Công giáo tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tế trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu được nhiều kết quả tích cực, thiết thực đóng góp vào phong trào chung của đất nước. Những thành quả của phong trào ngày càng xác tín con đường yêu nước, xây dựng Giáo hội đồng hành, gắn bó với vận mệnh của dân tộc theo tinh thần Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. 
Xác định con đường yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc, đoàn kết, yêu thương, cùng chung trách nhiệm bổn phận xây dựng cuộc sống không chỉ là trách nhiệm, bổn phận công dân của mỗi người Công giáo mà còn là đòi hỏi của Phúc Âm mà trong những năm qua nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, triển khai cùng với các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo và các đoàn thể xã hội tại các tỉnh, thành phố trong các Giáo phận cả nước đã được đông đảo người Công giáo hưởng ứng, tham gia thực hiện các nội dung thi đua của phong trào, thu được nhiều kết quả đáng kích lệ. Điển hình là phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” và nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã được đồng bào Công giáo cả nước tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện các nội dung của phong trào trên các lĩnh vực: thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới; thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và những thói hư tật xấu trái với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam và các phong trào từ thiện, bác ái v.v…

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình đất nước và Giáo hội Công giáo Việt Nam đang thực sự có những tiến triển tích cực đã tạo thêm cơ hội cho phong trào thi đua yêu nước trong giới Công giáo phát triển trên con đường đồng hành cùng đất nước, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bằng những việc làm cụ thể trong quá trình dấn thân phục vụ, thông qua quá trình thực hiện các nội dung thi đua của phong trào trên khắp các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền nhân dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra cho tiến trình phát triển đất nước những năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Riêng trong lĩnh vực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhiều địa phương đã tập trung đầu tư, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, tạo thêm việc làm thu nhập cho người lao động. Hưởng ứng cuộc vận động ngày vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, những năm qua nhiều dòng tu, giáo xứ, họ đạo có thêm nhiều hoạt động thiết thực nâng cao hiệu quả của phong trào, thể hiện đạo lý nhân ái ngàn đời của dân tộc. Thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hàng năm người Công giáo đã đóng góp hàng tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Nhiều cơ sở dòng tu và tổ chức của phong trào Công giáo yêu nước tại các địa phương đã kết hợp với các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo với số tiền chi phí hàng tỷ đồng. Nhiều khu dân cư Công giáo đã trở thành những đơn vị điển hình của cả nước trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, trên khắp các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội đã có những bước chuyển rõ rệt. Tình hình đất nước nói chung đã có những thuận lợi cơ bản, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, mức tăng trưởng kinh tế khả quan, an ninh quốc phòng được bảo đảm, tình hình chính trị ổn định, quan hệ đối ngoại mở rộng, vị thế của Việt nam trên trường quốc tế và trong khu vực đã được khẳng định. Đó là những thành quả thể hiện sự quyết tâm không mệt mọi của cả dân tộc trong tiến hình phát triển, hòa nhập với cộng đồng thế giới, trong thành quả đó có những đóng góp từ phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Việt Nam. Do vây, công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo cơ hội để phát huy lòng yêu nước trong đồng bào Công giáo cả nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khai thác tiềm năng thế mạnh của cộng đồng giáo xứ, giáo họ trong các địa bàn dân cư vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cần được quan tâm. Đồng thời, trước những đòi hỏi của thực tế cuộc sống khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, hoạt động của phong trào thi đua yêu nước và tổ chức yêu nước của người Công giáo cần phải được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo giúp đồng bào Công giáo hiểu được truyền thống yêu nước của các bậc tiền bối trong Giáo hội cũng như tôn chỉ, mục đích của tổ chức ngọn cờ phong trào là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam – Một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời qua đó, đồng bào Công giáo cả nước – một bộ phận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc – có thêm điều kiện nắm bắt đường lối chính sách, pháp luật Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ văn hóa, trách nhiệm công dân, tham gia, đóng góp ngày càng có hiệu quả vào tiến trình phát triển đất nước.
 

ĐÀM CÔNG VINH
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Phòng Thư ký Biên tập - "Người gác cổng nội dung tờ báo"
Phòng Thư ký Biên tập - "Người gác cổng nội dung tờ báo"
Ban biên tập và đồng nghiệp thường ví Phòng Thư ký biên tập với từ mỹ miều “trái tim” của cơ quan báo, song cũng có những từ thật nôm na: “Người gác cổng”, phòng “bếp núc” hay người “nuôi con mọn”.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log