Tin tức - Hoạt động

Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Cập nhật lúc 10:06 16/05/2022
Ngày 18-4-2022, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Thông báo số 129-TB/VPTU thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh (ngày 16-4-2022).

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 10-10-2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông”; gần 20 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội; dành quỹ đất để quy hoạch và cấp đất ở cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống; đồng thời kêu gọi, vận động các nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp đất, hỗ trợ xây dựng được 812 nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông; đã có 04 huyện là Hà Trung, Thường Xuân, Triệu Sơn và Hoằng Hóa hoàn thành việc bố trí đất ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Nhiều địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Với sự nỗ lực chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội; sự tham gia của Tòa Giám mục và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trong toàn Giáo phận Thanh Hóa, tình trạng khó khăn về đất ở, nhà ở của đồng bào sinh sống trên sông từng bước được giải quyết; đời sống của đồng bào tại các nơi ở mới dần ổn định, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng việc giải quyết tình trạng khó khăn về đất ở và hỗ trợ đồng bào nghèo sinh sống trên sông xây dựng nhà ở, ổn định đời sống vẫn chưa hoàn thành. Đến nay, vẫn còn 324 hộ đồng bào sinh sống trên sông cần được hỗ trợ về đất ở và kinh phí xây dựng nhà ở tại thành phố Thanh Hóa và các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy; trong đó có 308 hộ là đồng bào Công giáo, 53 hộ đã được cấp đất nhưng chưa có điều kiện làm nhà ở, 271 hộ chưa có cả đất ở và nhà ở. Nhìn chung, đời sống của các hộ đồng bào sinh sống trên sông còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là các hộ nghèo, thu nhập thấp; cuộc sống trên sông không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ cao rủi ro về tính mạng và tài sản…

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương hỗ trợ đồng bào nghèo sinh sống trên sông xây dựng nhà ở, phấn đấu trong 02 năm 2022 - 2023 hoàn thành việc cấp đất ở và hỗ trợ xây dựng xong 324 nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông lên bờ định cư; trong thời gian tới, cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc cấp đất ở cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông; căn cứ các quy định hiện hành, xây dựng hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí quỹ đất xây dựng khu tái định cư và giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các hộ đồng bào nghèo sinh sống trên sông; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vào tuần đầu tháng 5 năm 2022 để kịp thời ban hành tổ chức thực hiện thống nhất tại các địa phương.

2- Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa và ban thường vụ huyện ủy các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Xây dựng đề án, kế hoạch của huyện ủy, thành ủy giải quyết tình trạng khó khăn về đất ở và hỗ trợ đồng bào nghèo sinh sống trên sông xây dựng nhà ở, ổn định đời sống; gửi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/5/2022.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn đẩy mạnh tuyền truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông. Đây là việc làm thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Ngay trong tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và các huyện khẩn trương chỉ đạo rà soát các tiêu chí để công nhận hộ nghèo cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông, bảo đảm cho người dân được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện việc bố trí quỹ đất tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ đồng bào nghèo sinh sống trên sông, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ; trong đó cần xác định rõ tiến độ, nguồn vốn thực hiện, phương án xây dựng hạ tầng khu tái định cư và việc tổ chức giao đất cho các hộ.

Đối với thành phố Thanh Hóa, bên cạnh việc dành quỹ đất ở xây dựng các khu tái định cư, nghiên cứu thêm phương án xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng, phù hợp với điều kiện của địa phương và nhu cầu về nhà ở của đồng bào.

- Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và nguồn kinh phí từ ngân sách, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ các hộ đồng bào nghèo xây dựng nhà ở và từng bước giải bản tàu thuyền đối với những hộ đã có nhà ở.

- Tiếp tục chăm lo đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm người dân được tiếp cận với các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục thiết yếu ngay khi chuyển đến nơi ở mới; đồng thời, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được đến trường học tập, nâng cao dân trí. Xây dựng và triển khai các phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế lâu dài, ổn định cho các cá nhân trong độ tuổi lao động sau khi lên bờ định cư.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu,…; hạn chế tối đa các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện tàu thuyển để khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

- Định kỳ hằng quý vào tháng cuối quý, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ triển khai thực hiện các công việc được giao.

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào đang sinh sống trên sông lên bờ định cư, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo bền vững; tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí và các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ.

4- Đề nghị Tòa Giám mục Thanh Hóa chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục chăm lo làm tốt hơn nữa việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào nghèo, đặc biệt là đồng bào Công giáo, nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bằng uy tín, trách nhiệm, tình cảm của mình, vận động các giáo dân phát huy truyền thống tốt đẹp “Yêu nước, kính chúa”, gương mẫu thực hiện các quy định pháp luật, sống “Tốt đời đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng chủ trương của cấp ủy, chính quyền tỉnh về việc đưa đồng bào sinh sống trên sông lên đất liền; đồng thời, kêu gọi các nguồn lực hợp pháp giúp đỡ đồng bào giáo dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở, yên tâm giữ đạo và chu toàn bổn phận công dân.

5- Các ban, sở, ngành cấp tỉnh chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông.

6- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận, quản lý và cấp kinh phí kịp thời cho các địa phương từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để triển khai việc xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông (mỗi hộ 50 triệu đồng).

7- Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận này; định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Theo Baothanhhoa.vn

Thông tin khác:
Nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ môi trường tại Đồng Nai (15/05/2022)
Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô (15/05/2022)
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm chúc mừng Phật đản tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng (13/05/2022)
Giáo xứ Suối Nho - Sống đạo giữa đời (14/05/2022)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản (13/05/2022)
Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (13/05/2022)
Giáo hội Báp - Tít Việt Nam chào thăm Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam (12/05/2022)
Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, tham gia bảo vệ môi trường (12/05/2022)
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Tòa thánh Vatican phát triển (11/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log